Lok Bahadur Karki, Kulung Bhojpur

Lok Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Born: Died: 1990-01-15 Father: Ranaser Karki, Kulung Bhojpur Mother: Unspecified Children:…

Harka Bahadur Karki, Kulung Bhojpur

Harka Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Born: Father: Jagat Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Mother: Unspecified Children: Balaram…

Jagat Bahadur Karki, Kulung Bhojpur

Jagat Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Born: Died: 1990-01-15 Father: Ranaser Karki, Kulung Bhojpur Mother: Unspecified Children:…

Ranaser Karki, Kulung Bhojpur

Ranaser Karki, Kulung Bhojpur Born: Died: 1920-01-05 Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Lok Bahadur Karki, Kulung…

Ajaya Karki, Kulung Bhojpur

Ajaya Karki, Kulung Bhojpur Born: Father: Harka Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Mother: Unspecified Children: Siblings: Balaram…

Bijaya Karki, Kulung Bhojpur

Bijaya Karki, Kulung Bhojpur Born: Father: Harka Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Mother: Parbati Karki Kulung Bhojpur…

Sanjaya Karki, Kulung Bhojpur

Sanjaya Karki, Kulung Bhojpur Born: 1990-01-01 Father: Harka Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Mother: Unspecified Children: Siblings:…