Min Bahadur Karki Dharan Sunsari

Min Bahadur Karki Dharan Sunsari Born: Father: Pushpa Bahadur Karki Dharan Sunsari Mother: Unspecified Children: Siblings:…

Pushpa Bahadur Karki Dharan Sunsari

Pushpa Bahadur Karki Dharan Sunsari Born: Father: Chhatra Bahadur Karki Hoklabari Morang Mother: Unspecified Children: Min…

Chhatra Bahadur Karki Hoklabari Morang

Chhatra Bahadur Karki Hoklabari Morang Born: Father: Dhojbir Karki Jitpur Dhankuta Mother: Unspecified Children: Pushpa Bahadur…

Dhojbir Karki Jitpur Dhankuta

Dhojbir Karki Jitpur Dhankuta Born: Father: Ranasing Karki Jitpur Dhankuta Mother: Unspecified Children: Chhatra Bahadur Karki…

Ranasing Karki Jitpur Dhankuta

Ranasing Karki Jitpur Dhankuta Born: Father: Raichan Karki Mother: Unspecified Children: Dhojbir Karki Jitpur Dhankuta Siblings:…

Raichan Karki

Raichan Karki Born: Father: Dubal Karki Mother: Unspecified Children: Ranasing Karki Jitpur Dhankuta Siblings: Spouse: :…

Dubal Karki

Dubal Karki Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Raichan Karki Siblings: Spouse: : : : :…

Ayush Karki Dharan Sunsari

Ayush Karki Dharan Sunsari Born: Father: Yam Bahadur Karki Dharan Sunsari Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse:…

Yam Bahadur Karki Dharan Sunsari

Yam Bahadur Karki Dharan Sunsari Born: Father: Nar Bahadur Karki Yashok Panchthar Mother: Unspecified Children: Ayush…

Nar Bahadur Karki Yashok Panchthar

Nar Bahadur Karki Yashok Panchthar Born: Father: Agambir Karki Yashok Panchthar Mother: Unspecified Children: Yam Bahadur…