Sushil Karki Mamling Sankhuwasabha

Sushil Karki Mamling Sankhuwasabha Born: Father: Nabin Kumar Karki Mamling Sankhuwasabha Mother: Unspecified Children: Siblings: Sunil…

Sunil Karki Mamling Sankhuwasabha

Sunil Karki Mamling Sankhuwasabha Born: Father: Nabin Kumar Karki Mamling Sankhuwasabha Mother: Unspecified Children: Siblings: Sushil…

Nabin Kumar Karki Mamling Sankhuwasabha

Nabin Kumar Karki Mamling Sankhuwasabha Born: Father: Govinda Bahadur Karki, Mamling Sankhuawasabha Mother: Unspecified Children: Sushil…

Roshina Karki Mamling Sankhuwasabha

Roshina Karki Mamling Sankhuwasabha Born: Father: Rabin Kumar Karki Mamling Sankhuwasabha Mother: Unspecified Children: Siblings: Rijana…

Rijana Karki Mamling Sankhuwasabha

Rijana Karki Mamling Sankhuwasabha Born: Father: Rabin Kumar Karki Mamling Sankhuwasabha Mother: Unspecified Children: Siblings: Roshina…

Bhagawati Karki Mamling Sankhuwasabha

Bhagawati Karki Mamling Sankhuwasabha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: Rabin Kumar Karki Mamling…

Prajwal Kumar Karki Chainpur Sankhuwasabha

Prajwal Kumar Karki Chainpur Sankhuwasabha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…

Yograj Karki Akhibhuin Sankhuwasabha

Yograj Karki Akhibhuin Sankhuwasabha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Maniraj Karki Aankhubhuin Sankhuwasabha

Maniraj Karki Aankhubhuin Sankhuwasabha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Mahesh Karki, Ankhibhuin Sankhuwasabha

Mahesh Karki, Ankhibhuin Sankhuwasabha Born: Father: Tol Bahadur Karki, Ankhibhuin Sankhuwasabha Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse:…