Nar Bahadur Karki Yashok Panchthar

Nar Bahadur Karki Yashok Panchthar Born: Father: Agambir Karki Yashok Panchthar Mother: Unspecified Children: Yam Bahadur…

Agambir Karki Yashok Panchthar

Agambir Karki Yashok Panchthar Born: Father: Himdal Karki Yashok Panchthar Mother: Unspecified Children: Nar Bahadur Karki…

Himdal Karki Yashok Panchthar

Himdal Karki Yashok Panchthar Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Agambir Karki Yashok Panchthar Siblings: Spouse:…

Sudip Karki, Sarangdanda Panchthar

Sudip Karki, Sarangdanda Panchthar Born: Father: Devendra Kumar Karki, Sarangdanda Panchthar Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse:…

Devendra Kumar Karki, Sarangdanda Panchthar

Devendra Kumar Karki, Sarangdanda Panchthar Born: Father: Jagat Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar Mother: Unspecified Children: Sudip…

Jagat Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar

Jagat Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar Born: Father: Jai Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar Mother: Unspecified Children: Devendra…

Jai Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar

Jai Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar Born: Father: Mukunda Sing Karki, Sarangdanda Panchthar Mother: Unspecified Children: Jagat…

Mukunda Sing Karki, Sarangdanda Panchthar

Mukunda Sing Karki, Sarangdanda Panchthar Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Jai Bahadur Karki, Sarangdanda Panchthar…