Hari Krishna Karki Bhaktipur Sarlahi

Hari Krishna Karki Bhaktipur Sarlahi Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : Ishwarpur-3, Sarlahi…

Shiva Shankar Karki Harban Sarlahi

Shiva Shankar Karki Harban Sarlahi Born: Father: Prem Bahadur Karki Harban Sarlahi Mother: Unspecified Children: Siblings:…

Prem Bahadur Karki Harban Sarlahi

Prem Bahadur Karki Harban Sarlahi Born: Father: Dhanraj Karki Harban Sarlahi Mother: Unspecified Children: Shiva Shankar…

Dhanraj Karki Harban Sarlahi

Dhanraj Karki Harban Sarlahi Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Prem Bahadur Karki Harban Sarlahi Siblings:…