Jhalak Bahadur Karki Sorhawa Bardiya

Jhalak Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Born: Father: Lok Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Mother: Unspecified Children: Siblings:…

Lok Bahadur Karki Sorhawa Bardiya

Lok Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Born: Father: Bir Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Mother: Unspecified Children: Jhalak…

Bir Bahadur Karki Sorhawa Bardiya

Bir Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Born: Father: Bal Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Mother: Unspecified Children: Lok…

Bal Bahadur Karki Sorhawa Bardiya

Bal Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Born: Father: Nar Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Mother: Unspecified Children: Bir…

Nar Bahadur Karki Sorhawa Bardiya

Nar Bahadur Karki Sorhawa Bardiya Born: Father: Naina Sing Karki Sorhawa Bardiya Mother: Unspecified Children: Bal…

Naina Sing Karki Sorhawa Bardiya

Naina Sing Karki Sorhawa Bardiya Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Nar Bahadur Karki Sorhawa Bardiya…

Jhalak Bahadur Karki Sorahawa Bardiya

Jhalak Bahadur Karki Sorahawa Bardiya Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…