Sambhab Karki Phakchamara Tehrathum

Sambhab Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Khaman Singh Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse:…

Resham Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum

Resham Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Nara Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Khaman…

Nara Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum

Nara Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Bakhat Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Resham…

Bakhat Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum

Bakhat Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Padam Sing Karki Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children:…

Padam Sing Karki Karki Phakchamara Tehrathum

Padam Sing Karki Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Sobhitman Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Bakhat…

Sobhitman Karki Phakchamara Tehrathum

Sobhitman Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Bishnu Sing Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Padam Sing Karki…

Bishnu Sing Phakchamara Tehrathum

Bishnu Sing Phakchamara Tehrathum Born: Father: Bansharaj Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Sobhitman Karki Phakchamara…

Bansharaj Karki Phakchamara Tehrathum

Bansharaj Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Bishnu Sing Phakchamara Tehrathum Siblings: Spouse:…

Prasanna Karki Solma Tehrathum

Prasanna Karki Solma Tehrathum Born: Father: Dik Bahadur Karki Solma Tehrathum Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse:…

Dik Bahadur Karki Solma Tehrathum

Dik Bahadur Karki Solma Tehrathum Born: Father: Torna Bahadur Karki Solma Tehrathum Mother: Unspecified Children: Prasanna…