Dhan Raj Karki Gogane Bhojpur

Dhan Raj Karki Gogane Bhojpur Born: Father: Agamsing Karki Gogane Bhojpur Mother: Unspecified Children: Ranadhwaj Karki…

Agamsing Karki Gogane Bhojpur

Agamsing Karki Gogane Bhojpur Born: Father: Dambarsing Karki Marse Bhojpur Mother: Unspecified Children: Dhan Raj Karki…

Dambarsing Karki Marse Bhojpur

Dambarsing Karki Marse Bhojpur Born: Father: Keyarsing Karki Chamtang Bhojpur Mother: Unspecified Children: Agamsing Karki Gogane…

Keyarsing Karki Chamtang Bhojpur

Keyarsing Karki Chamtang Bhojpur Born: Father: Dhana Bir Karki Chamtang Bhojpur Mother: Unspecified Children: Dambarsing Karki…

Dhana Bir Karki Chamtang Bhojpur

Dhana Bir Karki Chamtang Bhojpur Born: Father: Ranasing Karki Chamtang Bhojpur Mother: Unspecified Children: Keyarsing Karki…

Ranasing Karki Chamtang Bhojpur

Ranasing Karki Chamtang Bhojpur Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Dhana Bir Karki Chamtang Bhojpur Siblings:…

Dhanraj Karki Gogane Bhojpur

Dhanraj Karki Gogane Bhojpur Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Chakra Bahadur Karki Barahakshetra Sunsari Siblings:…

Prem Bahadur Karki Thidingkha Bhojpur

Prem Bahadur Karki Thidingkha Bhojpur Born: Father: Abidal Karki Thidingkha Bhojpur Mother: Unspecified Children: Chhatra Bahadur…

Abidal Karki Thidingkha Bhojpur

Abidal Karki Thidingkha Bhojpur Born: Father: Ashajit Karki Thidingkha Bhojpur Mother: Unspecified Children: Prem Bahadur Karki…

Ashajit Karki Thidingkha Bhojpur

Ashajit Karki Thidingkha Bhojpur Born: Father: Ajirman Karki Ranibas Bhojpur Mother: Unspecified Children: Abidal Karki Thidingkha…