Bajra Bahadur Karki Mali Dolakha

Bajra Bahadur Karki Mali Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Tahal Bahadur Karki Mali Dolakha…

Uddab Kumar Karki Ghyang Sukhathokar Dolakha

Uddab Kumar Karki Ghyang Sukhathokar Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : :…

Bipul Karki Ailungeshwor Dolakha

Bipul Karki Ailungeshwor Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Mahendra Karki Ghyang sukathokar Dolakha

Mahendra Karki Ghyang sukathokar Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…

Kumar Karki Ghyang sukathokar Dolakha

Kumar Karki Ghyang sukathokar Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…

Ganesh Bahadur Karki Bhedpu Dolakha

Ganesh Bahadur Karki Bhedpu Dolakha Born: Father: Dharma Sing Karki Bhedpu Dolakha Mother: Unspecified Children: Ram…

Samikshya Karki Bhedpu Dolakha

Samikshya Karki Bhedpu Dolakha Born: Father: Kumar Karki Bhedpu Dolakha Mother: Unspecified Children: Siblings: Sakshyam Karki…

Sakshyam Karki Bhedpu Dolakha

Sakshyam Karki Bhedpu Dolakha Born: Father: Kumar Karki Bhedpu Dolakha Mother: Unspecified Children: Siblings: Samikshya Karki…

Binita Karki Bhedpu Dolakha

Binita Karki Bhedpu Dolakha Born: Father: Kedar Karki Bhedpu Dolakha Mother: Unspecified Children: Siblings: Nita Karki…

Dipendra Karki Bhedpu Dolakha

Dipendra Karki Bhedpu Dolakha Born: Father: Kedar Karki Bhedpu Dolakha Mother: Unspecified Children: Siblings: Nita Karki…