Bishnu Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi

Bishnu Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi Born: Father: Bhim Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi Mother: Unspecified Children: Siblings:…

Bhim Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi

Bhim Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi Born: Father: Dil Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi Mother: Unspecified Children: Bishnu…

Dil Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi

Dil Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Bhim Bahadur Karki, Rudrapur Rupandehi…