Dil Bahadur Karki Dhangadhi Kailali

Dil Bahadur Karki Dhangadhi Kailali Born: Father: Chet Bahadur Karki Dhangadhi Kailali Mother: Unspecified Children: Bimal…

BikashJung Karki Shantipur Ilam

BikashJung Karki Shantipur Ilam Born: Father: Jagat Bahadur Karki Shantipur Ilam Mother: Chhalimaya Karki Shantipur Ilam…

Chhalimaya Karki Shantipur Ilam

Chhalimaya Karki Shantipur Ilam Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: BikashJung Karki Shantipur Ilam Siblings: Spouse:…

Jagat Bahadur Karki Shantipur Ilam

Jagat Bahadur Karki Shantipur Ilam Born: Father: Jahar Bahadur Karki Shantipur Ilam Mother: Unspecified Children: BikashJung…

Jahar Bahadur Karki Shantipur Ilam

Jahar Bahadur Karki Shantipur Ilam Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Jagat Bahadur Karki Shantipur Ilam…

Puja Karki Tahoon Palpa

Puja Karki Tahoon Palpa Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: Prakash Karki Tahoon Palpa…

Prakash Karki Tahoon Palpa

Prakash Karki Tahoon Palpa Born: Father: Tharka Bahadur Karki Tahoon Palpa Mother: Laxmi Devi Karki Tahoon…

Laxmi Devi Karki Tahoon Palpa

Laxmi Devi Karki Tahoon Palpa Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Prakash Karki Tahoon Palpa Siblings:…

Tharka Bahadur Karki Tahoon Palpa

Tharka Bahadur Karki Tahoon Palpa Born: Father: Hari Bahadur Karki Tahoon Palpa Mother: Unspecified Children: Prakash…

Hari Bahadur Karki Tahoon Palpa

Hari Bahadur Karki Tahoon Palpa Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Tharka Bahadur Karki Tahoon Palpa…